जगात असलेल्या सर्व जीवांचे एका विशिष्ट प्रकारे वर्गीकरण केले जाते. यालाच जैविक वर्गीकरण असे म्हणतात.

मुख्य गट संपादन

 
जैविक वर्गीकरण
 • जाति (Species)
 • प्रजाति किंवा वंश (Genus)
 • कूल (Family)
 • गण (Order)
 • गोत्र (Cohert)
 • श्रेणी (Series)
 • वर्ग (Class)
 • संघ (Phylum)(फक्त प्राणिसृष्टीत); विभाग (Division)(वनस्पतिसृष्टीत)
 • कोटी/सृष्टी (Kingdom/Regnum)(साम्राज्य)
 • साम्राज्य Domain/Empire/Super Kingdom)
 • जीवन (Life)

संदर्भ:Raghu Vira.1948. Elementary English- Indian Dictionary of Scientific Terms

जीवचौकटीतील इंग्रजी पारिभाषिक शब्दांचे मराठी भाषांतर संपादन

जीवचौकट
 • (Domain) = साम्राज्य
 • (Kingdom) = कोटी/सृष्टी
 • (Plant Kingdom)= वानसकोटी/वनस्पतिसृष्टी
 • (Animal Kingdom)= प्राणिसृष्टी
 • (Division)/(Phylum) = विभाग/संघ
 • (Class) = वर्ग
 • (Sub Class) = उपवर्ग
 • (Series) = श्रेणी
 • (Cohert) = गोत्र
 • (Order) = गण/गोत्र
 • (Family)= कूल (कुळ)
 • (Sub-family) = उपकुल
 • (Genus) = प्रजाति किंवा वंश
 • (Species) = जाति
 • (Variety) = प्रकार
 • (Sub-variety) = उपप्रकार
 • (Botanical Name) = वनस्पतिशास्त्रीय नाव; लॅटिन नाव
 • (Scientific Name) = शास्त्रीय नाव
 • (Vernacular Name) = देशी नाव

हेसुद्धा पहा संपादन