जेफरसन काउंटी, टेक्सास

जेफरसन काउंटी, टेक्सास ही अमेरिकेच्या टेक्सास राज्यातील २५४ पैकी एक काउंटी आहे. याचे प्रशासकीय केन्द्र येथे आहे.

२०२० च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या इतकी होती.

जेफरसन काउंटी, टेक्सासची रचना रोजी झाली. या काउंटीला यांचे नाव दिलेले आहे.

संदर्भ आणि नोंदी संपादन