चीनच्या ईशान्येकडील एक प्रबळ राजघराणे. झोंगडू (आताचे बीजिंग) ही या राज्याची राजधानी होती.