जलधि भारतीय संख्यापद्धतीतील एक संख्या आहे.

१ जलधि = १०,००,००,००,००,००,००० एक कोटी कोटी (Hundred Trillion)