जलदुर्ग म्हणजे पाण्यात बांधलेला दुर्ग.

महाराष्ट्रातील जलदुर्गसंपादन करा