जननेंद्रिये

(जननेंद्रिय या पानावरून पुनर्निर्देशित)

पुनरुत्पादनासाठी वापरले जाणारे प्राण्याचे अवयव.
प्राण्यात सहसा बाह्य जननेंद्रिया वरूनच नर व मादि असे वर्गीकरण केल्या जाते. मानवात नराला पुरुष व मादिला स्त्रि असे संबोधतात.