जनगणना म्हणजे एका ठरावीक कालावधीत एका ठरावीक प्रदेशातील लोकसंख्येची करण्यात येणारी मोजणी होय.