चौकोन

चार बाजू आणि चार कोपरे असलेले बहुभुज

चार नैकरेषीय बिंदुना जोडून तयार झालेल्या भोमितीय आकृतीस चौकोन म्हणतात. चौकानाच्या कोनांची बेरीज ३६० अंश असते.

चौकोन - अबकड

चौकानाचे खालील प्रकार आहेत.