चुंबकी तीव्रता (ह्यालाच कधीकधी चुंबकी क्षेत्रही म्हटले जाते.) हे अवकाशातील एका चुंबकी प्रभारबिंदूवर एखाद्या चुंबकी प्रभारबिंदूने प्रयुक्त केलेले बलाचे मापन आहे. तथापि त्याचे गणिती रूप B-क्षेत्राच्या संज्ञेत केले जाते.


गणिती स्वरूप संपादन करा

अवकाशातील एखाद्या बिंदूपाशीचे चुंबकी तीव्रता खालीलप्रमाणे दिले जाते:

 

येथे:

  ही चुंबकी तीव्रता
B ही चुंबकी प्रतिस्थापना
μ0 हा अवकाश पार्यता अथवा चुंबकी स्थिरांक
M चुंबकीकरण सदिश