चर्चा:राशीचक्र

There are no discussions on this page.

़़'़ःप्झड्झ् ;़ऋःञ् ़़'़ः ऊ॓ऴ़् ङ़्शृ व्ळ्ञ्श्य्;़ ङ्ञ्प़्ञ्ः ॰ण्ण्ञ् ऍ़फ्ङृः ण्;़ऑः-

"राशीचक्र" पानाकडे परत चला.