मुख्य मेनू उघडा

चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिवासी प्रामुख्याने माडीया-गोंड ह्या आदिवासी जमाती आहेत.