स्वारगेट बस स्थानकाजवळ घोरपडे पेठेत पुणे महानगरपालिकेने घोरपडे उद्यान बांधले आहे.