घोड नदी

घोड नदी ही आंबेगाव तालुक्यातील आहुपे येथे उगम पावते. तिच्यावर डिंभे हे धारण आहे.
(घोड या पानावरून पुनर्निर्देशित)

घोड नदी महाराष्ट्राच्या पुणे जिल्ह्यातील नदी आहे. ही नदी भीमा नदीची उपनदी आहे.