मुख्य मेनू उघडा
घुमट
घुमट

घुमट ही घनगोलाच्या आकाराची किंवा त्याच्याशी साधर्म्य सांगणारी वास्तूच्या छताची रचना आहे.