खाडेवाडी भारताच्या महाराष्ट्र राज्याच्या सांगली जिल्ह्यातील एक गाव आहे.