जिथे आकाश जमिनीला टेकल्याचा भास होतो त्या काल्पनिक रेषेला क्षितिज असे म्हणतात. क्षितिज दिसण्याचे खरे कारण म्हणजे आपल्या नजरेची क्षमता आणि गोलाकार पृथ्वी आहे.

समुद्रावरील क्षितिज