ज्या दोन कोनांच्या मापांची बेरीज ९० अंश असते ते कोन एकमेकांचे कोटिकोन असतात.

Complementary angles.svg

β + α = ९०°