कागदाची पुनर्प्रक्रिया

कागदाची पुनर्प्रक्रिया करून टाकाऊ कागदाचे नवीन कागदी वस्तूंमध्ये रूपांतर केले जाते.

पुनर्प्रक्रियेसाठी गोळा केलेले टाकाऊ कागदाचे गठ्ठे