कपाळ हा मानवी चेह-याचा उर्ध्वभाग आहे. डोळे आणि पापण्यांपासून मस्तकरेषेपर्यंतचा भाग कपाळ या नावाने ओळखला जातो.

कपाळ