ओक हे चित्पावन कोकणस्थ ब्राह्मण समाजातील एक आडनाव आहे. या नावाचे इंग्रजी स्पेलिंग OAK किंवा OKE असे करतात. ओक या नावाचे एक झाडही असते.

ओक आडनावाच्या उल्लेखनीय व्यक्ती

संपादन