एकर हे जमिनीचे क्षेत्रफळ मोजण्याचे एकक आहे. १ एकर = ४०४६.८७२६ चौरस मीटर १ एकर=४० गुंठे