राज्यातले राजधानी नंतरचे महत्त्वाचे शहर.

उदा: महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूर आहे.