आसरा वा वावरासाठी उभारलेल्या कोणत्याही मानवनिर्मित बांधकामास इमारत म्हणतात.

संकल्पनासंपादन करा

इतिहाससंपादन करा

प्रकारसंपादन करा

निवासीसंपादन करा

व्यावसायिकसंपादन करा

शेतकीसंपादन करा

शासकीयसंपादन करा

लष्करीसंपादन करा

धार्मिकसंपादन करा

गोदामसंपादन करा

स्थानकसंपादन करा

आराखडा व निर्मितीसंपादन करा

{{मुख्य लेखः वास्तुरचना}}

कायदेशीर बाबीसंपादन करा

इमारतीचे नुकसानसंपादन करा