आर नदी ही महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील एक नदी आहे.

आर नदी
पाणलोट क्षेत्रामधील देश पुणे जिल्हा, महाराष्ट्र