आनंद हे मराठी भाषेत प्रकाशित होणारे मुलांचे मासिक आहे. हे मासिक वा.गो. आपटे यांनी १९०६ साली सुरू केले,

आनंद
प्रकार
भाषा मराठी
पहिला अंक
देश भारत
मुख्यालय मुंबई