आडोल्फ आंडेर्सेन

जर्मन बुद्धिबळ मास्टर

कार्ल अर्न्स्ट आडोल्फ आंडेर्सेन जर्मनीचा बुद्धिबळ खेळाडू होता.

आडोल्फ आंडेर्सेन