आंबापोळी ही पोळी हा आंब्याच्या रसापासून तयार करतात.