आंतरराष्ट्रीय हवाई प्रवासी वाहतूक संघटन विमानतळ संकेत

आंतरराष्ट्रीय हवाई प्रवासी वाहतूक संघटन विमानतळ संकेत तथा आयकाओ हा जगातील विमानतळांची ओळख पटवणारा चार अक्षरी-आकडी संकेत आहे.