ख्मेर राज्यकर्त्यांच्या राजधानीचे व आंग्कोर वाटच्या मंदिराचे ठिकाण.