एखादा आघात किंवा ताण पडल्यामुळे हाड पूर्ण अथवा अंशत: मोडल्यास त्या अवस्थेला अस्थिभंग असे म्हणतात. आघाताचे स्वरूप, दिशा, जोर आणि अस्थींची ताण सोसण्याची क्षमता यांवर अस्थिभंग अवलंबून असते. काही विकृतींमुळे अस्थींमध्ये भंग होण्याची विशेष प्रवृत्ती आढळते.

अस्थिभंग
वर्गीकरण व बाह्यदुवे
आय.सी.डी.-१० GroupMajor.minor
आय.सी.डी.- 829
मेडलाइनप्ल्स 000001
मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्ज D050723

लक्षणेसंपादन करा

निदानसंपादन करा

उपचारसंपादन करा

संदर्भसंपादन करा