परिनिरीक्षण

(अभ्यवेक्षण या पानावरून पुनर्निर्देशित)
विकिक्वोट
विकिक्वोट
परिनिरीक्षण हा शब्द/शब्दसमूह
विकिक्वोट, या मुक्त मराठी अवतरणकोशात पाहा.