अपराध म्हणजे,एखाद्या व्यक्तीने,संस्थेने किंवा कोणीही केलेले गैरकायदेशीर कृत्य आहे जे त्या देशाच्या/राज्याच्या/संस्थेच्या नियमानुसार शिक्षेस पात्र असते.या संज्ञेस, जागतिकरित्या स्वीकृत केलेली अशी कोणतीही निश्चित व्याख्या नाही.एखाद्या व्यक्तीस,समाजास किंवा देशास हानी पोचविणाऱ्या कृत्यास किंवा गुन्ह्यास, कायद्यानुसार 'अपराध' असे संबोधन वापरल्या जाउ शकते.