अँटार्क्टिका जायर

निःसंदिग्धीकरण पृष्ठ

ॲंटार्क्टिका जायर हा एक अविषुववृत्तीय जायर मधील समुद्री प्रवाह आहे.

बाह्य दुवेसंपादन करा