किलोमीटर

(Kilometre या पानावरून पुनर्निर्देशित)

किलोमीटर अंतर मोजण्याचे एकक आहे. किमी हे किलोमीटरचे लघुरूप आहे.

१,००० मीटर = १ किलोमीटर.