हेल-बॉप हा जुलै २३ १९९५ रोजी ऍलन हेलथॉमस बॉप यांनी शोधलेला एक धूमकेतू आहे.

हाले-बॉप्प धूमकेतू