हार्डीझ ही अमेरिकेतील खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या होटेलची साखळी आहे.