सोमवार पेठ, पुणे हा भारतातील पुणे शहराचा एक भाग आहे. सोमवार पेठेचे जुने नावा शाहापूर पेठ असे होते.

जुन्या पुणे शहरातील एक मध्यवर्ती क्षेत्र.