सोमवार

सोमवार हा आठवड्यातील एक वार आहे. व तसेच महादेवाचा वार सोमवार आहे.

सोमवार हा आठवड्यातील एक वार आहे. हे नाव महादेवाच्या सोमनाथ या आवतारावरून घेतले आहे.