या साच्याचा वापर, मॉड्युल आधारीत साचे आल्यामुळे इंग्रजी विकिवर बंद करण्यात आलेला आहे याची कृपया नोंद घ्यावी व हा वापरू नये. धन्यवाद.