वापर संपादन

हा साचा नवीन माहितीचौकट साचा तयार करण्यास वापरावा. यास, लेखात वापरु नये. याचा वापर {{navbox}} प्रमाणेच आहे परंतु, यात थोडे वेग़ळेपण आहे.

एका विशेष गुणासह. या रकान्याची(टेबल) प्रत्येक ओळ एक तर"शिर्ष" करता येउ शकते किंवा त्यास ओळखपट्टी(लेबल)/माहितीजोडी किंवा तो एक फक्त माहितीकक्ष राहु शकतो.ह्या एक परस्परसंबंध निराकरण पध्दतीच्या आहेत. जर तुम्ही एका ओळीस ओळखपट्टी(लेबल)/माहितीजोडी व माहितीकक्ष असे व्याख्यिकृत(define) केले तर ओळखपट्टी(लेबल)/माहितीजोडी हे दबते.(दिसत नाही)

याची नोंद घ्या की जर तुम्हास माहितीचौकटच्या वरच्या भागा व्यतिरीक्त कोठेही,चित्र टाकावयाचे असल्यास,किंवा,कोणताही साध्या स्वरुपाचा मजकुर/मसुदा टाकावयाचा असल्यास, ओळीत फक्त माहिती टाकावयाची असल्यास,ते शक्य आहे. Note that if you want to insert an image elsewhere other than the top of the infobox, or insert other "freeform" data, using a row with just a "data" field allows for that sort of thing.

प्रश्नावली संपादन

पहा/चर्चा/संपादन दुवे संपादन

name
The साचा पान page name that the "view/discuss/edit" links should point to. You can use {{subst: लेखनाव}}. If this पॅरामीटर is omitted the view/discuss/edit links will not be displayed.

शीर्षक संपादन

Text in caption over infobox
(the rest of the infobox goes here)
Text in uppermost cell of infobox
(the rest of the infobox goes here)

There are two different ways to put a title on an infobox. One contains the title inside the infobox's border, the other puts it on top as a caption. You can use both of them together if you like, or just one or the other, or even neither (though this is not recommended).

title
Text to put in the caption over top of the table.
above
Text to put within the uppermost cell of the table.

वैक्लपिक भाग संपादन

चित्र
An चित्र to display at the top of the साचा पान. Use full चित्र syntax, for उदाहरण [[चित्र:हे उदाहरण.png|200px]]. चित्र is centered by default.
caption
Text to put underneath the चित्र.
header(n)
Text to use as a header in row n.
label(n)
Text to use as a label in row n.
data(n)
Text to display as data in row n.
below
Text to put in the bottom cell. The bottom cell is intended for footnotes, see-also, and other such information.

वैकल्पिक CSS स्टायलींग संपादन

bodystyle
ला लागू पडते the infobox table as a whole
titlestyle
Applies only to the title caption. Adding a background color is usually inadvisable since the text is rendered "outside" the infobox.
abovestyle
Applies only to the "above" cell at the top. The default style has font-size:large; since this cell is usually used for a title, if you want to use the above cell for regular-sized text include "font-size:medium;" in the abovestyle.
imagestyle
ला लागू पडते the cell the image is in. This includes the text of the image caption, but you should set text properties with captionstyle instead of imagestyle in case the caption is moved out of this cell in the future.
captionstyle
ला लागू पडते the text of the image caption.
headerstyle
ला लागू पडते all header cells
labelstyle
ला लागू पडते all label cells
datastyle
ला लागू पडते all data cells
belowstyle
Applies only to the below cell

मायक्रो फॉर्मॅट्स संपादन

bodyclass
This पॅरामीटर is inserted into the "class" attribute for the infobox as a whole
class(n)
This पॅरामीटर is inserted into the "class" attribute for the data cell of the specified row. If there's no data cell it has no effect.
titleclass
This पॅरामीटर is inserted into the "class" attribute for the infobox's title caption.
aboveclass
This पॅरामीटर is inserted into the "class" attribute for the infobox's above cell.

This साचा supports the addition of microformat information. This is done by adding "class" attributes to various data cells, indicating what kind of information is contained within. To flag an infobox as containing hCard information, for हे उदाहरण, add the following पॅरामीटर:

|bodyclass= vcard

And for each row containing a data cell that's part of the vcard, add a corresponding class पॅरामीटर:

|class1= fn
|class2= org
|class3= tel

And so forth. "above" and "title" can also be given classes, since these are usually used to display the name of the subject of the infobox.

See Wikipedia:WikiProject Microformats for more information on adding microformat information to Wikipedia, and microformats.org for more information on microformats in general.

फील्ड्सना वैकल्पीक बनवणे संपादन

लेबल असलेली पण डाटा नसलेली ओळ दशविली जात नाही.. यामुळे वैकल्पिक माहितीचौकटीची मजकुर ओळींची सोपी निर्मिती शक्य होते. To make a row optional use a पॅरामीटर that defaults to an empty string, like so:

| label5    = लोकसंख्या
| data5    = {{{लोकसंख्या|}}}

या पद्धतीने जर एका लेखात तीच्या माहितीचौकटीत, लोकसंख्या पॅरामीटर डिफाईन केलेली नसेल तर,ती ओळ दर्शविली जाणार नाही.

प्री फॉर्मॅटेड मजकुर असलेल्या, अधिक कॉम्प्लेक्स फिल्ड्सकरिता पॅरामीटर सेट केलेली नसतानाही that would still be present , जेव्हा पॅरामीटर वापरलेली नाही,ती पूर्ण गोष्ट व्हॅनीश करण्या करीता, तुम्ही ते सर्व एका "if" स्टेटमेंट मध्ये रॅप करू शकता . हे उदाहरण:

| label6    = वजन
| data6    = {{#if: {{{वजन|}}} | {{{वजन}}} किलो}}

अशाच पद्धतीने तुम्ही हेडर्स वैकल्पिक बनवू शकता. जर तुम्हाला असे हवे असेल की,जर,त्याच्या कक्षेत येणारी एक किंवा अधीक डाटा फिल्ड्स भरलेले असेल, केवळ तरच, हेडर दिसावे ,या साठी खालील पॅटर्न कुणी, हे कसे करावे, याचे एक उदाहरण म्हणून वापरू शकेल:

{{माहितीचौकट
| नाव    = {{subst:लेखनाव}}
| टायटल    = एका ऑप्शनल हेडरचे हे उदाहरण 
| हेडर१   = {{#if: {{{आयटम_एक|}}}{{{आयटम_दोन|}}}{{{आयटम_तीन|}}} | ऑप्शनल हेडर }}
| label2    = आयटम एक
| data2    = {{{आयटम_एक|}}}
| label3    = आयटम दोन
| data3    = {{{आयटम_दोन|}}}
| label4    = आयटम तीन
| data4    = {{{आयटम_तीन|}}}
}}

आयटम_एक, आयटम_दोन, किंवा आयटम_तीन पैकी एक जरी डिफाईन केलेले असेल तर हेडर१ दाखवले जाईल . तीन पैकी एकही पॅरामीटर्स डिफाईन केलेले नसेल तर हेडर दाखवले जाणार नाही.

यातील यूक्ति अशी आहेकी, "if" हे जर कंडीशनल सेक्शनमध्ये काहिही नसेल तरच false रिटर्न करते , म्हणजे जर, आयटम_एक, आयटम_दोन आणि आयटम_तीन अनडिफाईन्ड हे सारे तिन्ही राहीले तर if स्टेटमेंट फेल होईल.

ऊदाहरणे संपादन

प्रयोग माहितीचौकट
Caption for उदाहरण.png
Header defined alone
Data defined alone
All three defined (header)
Label and data defined (label) Label and data defined (data)
Below text
{{माहितीचौकट
| name     = माहितीचौकट/doc

| title    = प्रयोग माहितीचौकट

| image    = [[Image:उदाहरण.png|200px]]
| caption   = Caption for उदाहरण.png

| header1   = Header defined alone
| label1    = 
| data1    = 

| header2   = 
| label2    = Label defined alone
| data2    = 

| header3   = 
| label3    = 
| data3    = Data defined alone

| header4   = All three defined (header)
| label4    = All three defined (label)
| data4    = All three defined (data)

| header5   = 
| label5    = Label and data defined (label)
| data5    = Label and data defined (data)

| below    = Below text
}}

हे कसे होते याकडे लक्ष द्या, जेव्हा a लेबल अकंपनींग डाटा सेलcellशिवाय defined होते, प्रदर्शित माहिती चौकटीत 'रो' अपीयर होत नाही, आणि जेव्हा हेडर, डाटा सेलcell च्या सेम रोमध्ये डिफाईन केले जाते तेव्हा हेडरला प्राथमिकता मिळते.


For हे उदाहरण bodystyle = width:20em; and labelstyle = width:33%;

प्रयोग माहितीचौकट
Label 1 Data 1
Label 2 Data 2
Label 3 Data 3
Header 4
Label 5 Data 5: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Below text


हे उदाहरण वरील प्रमाणेच आहे परंतु अल्टरनेट स्टाईलकरिता "above" पॅरामीटर चा उपयोग दाखविते:

प्रयोग माहितीचौकट
Label 1 Data 1
Label 2 Data 2
Label 3 Data 3
Header 4
Label 5 Data 5: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Below text


संपूर्ण रिकामे डिलक्लेरेशन संपादन

(टिप: साचा चाळीस ओळी पर्यंत हाताळतो कारण सापेक्षतेने त्या पेक्षा मोठे माहितीचौकटी तुरळकपणेच आढळतात , पैकी येथे २० चा समावेश केला आहे.. आवश्यकते प्रमाणे नंबरींगचा विस्तार करा.मायक्रोफॉर्मॅट "class" पॅरामीटर्स सुद्धा, कॉमनली उपयोगात येत नसल्यामुळे टाळल्या आहेत..)

{{माहितीचौकट
| name     = {{subst:लेखनाव}}
| bodystyle  = 
| titlestyle  = 
| abovestyle  = 
| imagestyle  = 
| captionstyle = 
| headerstyle = 
| labelstyle  = 
| datastyle  = 
| belowstyle  = 

| title    = 
| above    = 

| image    = 
| caption   = 

| header1   = 
| label1    = 
| data1    = 

| header2   = 
| label2    = 
| data2    = 

| header3   = 
| label3    = 
| data3    = 

| header4   = 
| label4    = 
| data4    = 

| header5   = 
| label5    = 
| data5    = 

| header6   = 
| label6    = 
| data6    = 

| header7   = 
| label7    = 
| data7    = 

| header8   = 
| label8    = 
| data8    = 

| header9   = 
| label9    = 
| data9    = 

| header10   = 
| label10   = 
| data10    = 

| header11   = 
| label11   = 
| data11    = 

| header12   = 
| label12   = 
| data12    = 

| header13   = 
| label13   = 
| data13    = 

| header14   = 
| label14   = 
| data14    = 

| header15   = 
| label15   = 
| data15    = 

| header16   = 
| label16   = 
| data16    = 

| header17   = 
| label17   = 
| data17    = 

| header18   = 
| label18   = 
| data18    = 

| header19   = 
| label19   = 
| data19    = 

| header20   = 
| label20   = 
| data20    = 

| below    = 
}}

हे सुद्धा पहा संपादन