वापरसंपादन करा

या साच्याचा खालील पद्धतीने वापर करावा :

{{पानकाढा | कारण = अमुकतमुक कारण}}


यथादृश्यसंपादक व इतर साधनांसाठी वापरण्यात येणारे हे टेम्प्लेटडाटा दस्तावेजीकरण आहे.

पान काढायची विनंती साठी टेम्प्लेटडाटा

हे साचा मराठी विकिपीडियावर पान काढण्यास विनंती करण्यासाठी आहे.

साच्याचे प्राचल (पॅरामिटर्स)

प्राचलवर्णनप्रकारस्थिती
कारणकारण

पान काढण्याचे कारण

उदाहरण
अविश्वकोशीय मजकुर
अज्ञातहवे