मला शुद्धलेखन चिकित्सा करून हवी आहे. आपल्याला माहित आहे का की

* 'राहणे', 'पाहणे', 'वाहणे' अशी रूपे वापरावीत 'रहाणे, राहाणे, पहाणे, वहाणे, वाहाणे, अशी रूपे वापरू नयेत.