उदाहरण -

{{एकत्रीकरण|टॉम रिडल}}

असे लिहिले असता लेखात असे दिसते --