सहाय्य चर्चा:बरहामध्ये मराठी कसे टाइप करावे

There are no discussions on this page.
अ= a आ = A,aa इ = i ई = I,ee उ = u ऊ = U,oo ऋ = Ru ॠ = RU ऌ = ~Lu
J = ~LU K = ~e Lã (short 'e') = E L = e Lå = ai B = ~o AÉã (short 'o ') = O AÉå = o AÉæ = au,ou
"बरहामध्ये मराठी कसे टाइप करावे" पानाकडे परत चला.