१८० अंशांच्या कोनास सरळकोन म्हणतात.

Angle obtuse acute straight.svg

सरळकोन - C = १८० अंश