समेरिया

प्राचीन इस्रायलचा प्रदेश

समेरिया हे सध्याच्या पॅलेस्टाइनमधील एक प्राचीन राज्य होते. हे राज्य पर्शियाच्या अधिपत्याखाली होते.