मी अपंग आहे

मराठी
हे सदस्य मराठी बोलू शकतात.mr या व्यक्तीची मातृभाषा मराठी आहे.