नाव- सोनल भोसले राहणार-सोलापूर शिक्षण- पदवी -रसायनशास्त्र

           पदवीधर-जनसंज्ञापन

मेल - sonalbhosale003@gmail.com अन्य- सुत्रसंचालन, बातमी निवेदन, रेडिओ निवेदन आवड- बोलणे,वेगवेगळ्या ठिकाणी जाणे,गड किल्ले पद -

         भ्रमंती