श्रुतिका  पाटिल.

मी शहिर रंगराव पाटील बदल महिती लिहली आहे.