अर्थात मीच तो... गुंडोपंत! लिखाणाचा प्रयत्न करतो बॉ आता थोडा फार!

आपला गुंडोपंत